Urad vlade za informiranje
Urad vlade za informiranje

Slovenija - 10 let samostojnosti
Pot do samostojnosti
Slovenija - največji dosežki Slovencev
Praznovanje
Povezave


Od plebiscita do samostojnosti
Vojna za Slovenijo
Osamosvojitveni dokumenti
Spomnimo se
Razglasitev neodvisnosti

English

povzeto iz revije Ministrstva za obrambo RS "Slovenska vojska", praznična številka, maj 2001

6. december 1990 - Skupščina Republike Slovenije sprejme Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

23. december 1990 - Plebiscit o osamosvojitvi Republike Slovenije. Volilni upravičenci odgovarjajo na vprašanje: "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?"

26. december 1990 - Uradna razglasitev rezultatov plebiscita. Glasovanja se je udeležilo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, za samostojno in neodvisno Slovenijo je glasovalo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Še pred izvedbo plebiscita skupščina objavi Deklaracijo o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope.

8. januar 1991 - Srbske oblasti "vdrejo" v jugoslovanski finančni sistem in si pri Narodni banki Jugoslavije iz primarne emisije "sposodijo" 18 milijard in 243 milijonov dinarjev (1,4 milijarde dolarjev - skoraj polovica načrtovanih skupnih kreditov iz primarne emisije za vse jugoslovanske banke v letu 1991). To je začetek razpada jugoslovanskega ekonomskega sistema.

9. januar 1991 - Slovenska vlada objavi memorandum, ki zvezni vladi očita zapoznelo in neučinkovito reagiranje ob razpadanju jugoslovanskega ekonomskega sistema.

9. januar 1991 - Zvezno predsedstvo sprejme na predlog vodstva JLA odlok o vrnitvi nezakonito pridobljenega orožja in o razorožitvi vseh posebnih enot, ki niso bile v sestavi JLA. Odloku nasprotujeta Stipe Mesić in Janez Drnovšek.

10. januar 1991 - V Beogradu se sestanejo predstavniki jugoslovanskih republik in se začno pogovarjati o prihodnosti federacije.

Zakon o plebiscitu
Foto: arhiv CVZD

Glasovnica
Foto: arhiv CVZD

Pogovori z generali JLA, julij 1990
Foto: arhiv CVZD

11. januar 1991 - Memorandum slovenske vlade potrdi skupščina, ki vladi tudi naloži, da do 23. januarja pripravi predlog programa dejavnosti za uresničitev ciljev plebiscita, predvsem predlog za sporazumno razdružitev Jugoslavije in predlog ukrepov za vključitev Slovenije v OZN.

20. februar 1991 - Slovenski parlament sprejme resolucijo, v kateri parlamentom drugih republik predlaga sporazumno razdružitev SFRJ. Razdružitev naj bi pomenila nastanek dveh ali več neodvisnih in suverenih držav. S sprejetjem amandmaja k slovenski ustavi so razveljavljeni vsi členi ustave, ki so izvrševanje suverenosti republike prenašali na federacijo.

Stališča Slovenije in jugoslovanskih oblasti v tisku
Foto: arhiv CVZD


Foto: arhiv CVZD


Foto: arhiv CVZD

marec 1991 - Zvezno predsedstvo zavrne slovenski in hrvaški predlog o sporazumni razdružitvi SFRJ.

8. marec 1991 - V slovenskem parlamentu je sprejet ustavni zakon, po katerem za državljane Slovenije služenje vojaškega roka v JLA ni več obvezno.

12. marec 1991 - Vodstvo JLA zahteva sklic seje zveznega predsedstva, na kateri predlaga uvedbo izrednih razmer v celotni državi

13. marec 1991 - Zvezni sekretar za ljudsko obrambo general Veljko Kadijević z nekaj svojimi sodelavci, brez vednosti vlade in predsedstva SFRJ, odpotuje na tajne razgovore v Moskvo, kjer pa ne dobi podpore.

18. marec 1991 - Predsedstvo republike Slovenije ustanovi koordinacijsko telo za primer izrednih razmer. To telo usklajuje vse pomembnejše ukrepe, s katerimi želi Slovenija zaščititi doseženo stopnjo samostojnosti. Med vojno usklajuje ukrepe na vojaškem, političnem in diplomatskem področju.

19. marec 1991 - Vojni svet (neformalni organ, v katerem so najvišji vojaški predstavniki JLA) objavi sklep, da ne dovoli spreminjanja meja in mednacionalnih spopadov. Zahteva redno financiranje armade, vrnitev TO v armadno pristojnost in nemoten potek nabora. Dobi podporo predsednika zvezne vlade Anteja Markovića, ki od Slovenije zahteva, naj poveljevanje TO preda JLA in prekliče sklep, da ne bo pošiljala nabornikov v armado. Armada kmalu po tem zagrozi, da bo po 15. maju sama prišla po nabornike, če jih do tedaj Slovenija ne bo začela ponovno pošiljati.

1. april 1991 - Slovenska skupščina sprejme na seji vseh treh zborov prvi proračun, ki je v celoti samostojen.

Postroj TO v Kočevski reki, 17.december 1990
Foto: arhiv CVZD

Republika Slovenija je postala samostojna in neodvisna država,
Delo, 27.december 1990
Foto: arhiv CVZD

6. april 1991 - V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 15-555/91, je objavljen nov zakon o obrambi in zaščiti, ki je bil v skupščini sprejet 29. marca 1991.

18. april 1991 - Sestanek predstavnikov jugoslovanskih republik na Brdu pri Kranju. Oblikujejo predlog dveh možnih oblik prihodnje ureditve države: ali zveza suverenih držav (konfederacija) ali enotna zvezna država (federacija). O tem naj bi se v državi izrekli v prihodnjih mesecih, vendar do tega izrekanja ne pride.

24. april 1991 - Zvezni sekretariat za finance pripravi odlok o izvedbi predpisov za plačevanje carine. Za uresničevanje tega odloka naj bi poskrbeli policija in vojska.

27. april 1991 - V Uradnem list Republike Slovenije, številka 18-791/91, so objavljeni: Zakon o vojaški dolžnosti, Odredba o ustanovitvi štabov in zavodov Teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji in Odredba o določitvi kriterijev za formacijo stalnega sestava območnih štabov za Teritorialno obrambo.

April 1991 - V Poljčah se začne tečaj za vodstvo, častnike in inštruktorje prvih dveh učnih centrov.

4. maj 1991 - Slovenska skupščina sprejme več osamosvojitvenih zakonov: Zakon o državljanstvu, o Narodni banki Slovenije, o kreditnem poslovanju s tujino.

8. maj 1991 - V slovenski skupščini je sprejet ustavni zakon o ljudski obrambi, ki za obrambo Slovenije predvideva uporabo vseh razpoložljivih vojaških zmogljivosti.

15. maj 1991 - V prvih učnih centrih TO v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani se je pričelo usposabljanje prve generacije slovenskih vojakov. Stipe Mesić ni izvoljen za novega predsednika predsedstva SFRJ.

23. maj 1991 - V učnem centru Pekre pri Mariboru pride do incidenta med TO in JLA.

24. maj 1991 - Med pogajanji vojska ugrabi poveljnika pokrajinskega štaba TO Vladimirja Miloševiča in častnika TO Milka Ozmeca. Oklepno bojno vozilo JLA ob izhodu iz vojašnice Vojvode Mišića v Mariboru do smrti povozi Josefa Šimčika.

Maj 1991 - Začne se usposabljanje 180 vojaških obveznikov v učnem centru Ig pri Ljubljani in 120 v učnem centru Pekre pri Mariboru.

2. junij 1991 - Prvi vojaki prisežejo slovenski državi.

5. junij 1991 - Slovenska skupščina sprejme zadnji paket osamosvojitvenih zakonov. Slovenska delegacija, Milan Kučan, Janez Drnovšek in Lojze Peterle, se v Beogradu o osamosvojitvi pogaja z zveznim premierom Antejem Markovićem in zveznim sekretarjem za obrambo Veljkom Kadijevićem. Predlogov zvezne strani ne more sprejeti.

12. junij 1991 - Na povabilo slovenskega vodstva prispe v Ljubljano Ante Marković in delegatom v skupščini zagotovi, da zvezna vlada ne želi uporabiti nobene sile.

21. junij 1991 - Na seji zveznega zbora jugoslovanske skupščine Ante Marković opozori, da bo zvezna vlada z vsemi zakonitimi sredstvi preprečila enostransko spreminjanje notranjih ali zunanjih meja. JLA z letališča Cerklje odpelje deset letal slovenske teritorialne obrambe.

23. junij 1991 - Članice EGS se dogovorijo, da ne bodo priznale neodvisnosti Slovenije in Hrvaške, če se bosta enostransko odcepili od jugoslovanske federacije.

24. junij 1991 - Slovenija dobi nov grb in zastavo.

25. junij 1991 - Slovenski parlament sprejme ustavni zakon za uresničitev Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, Deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi Slovenija prevzame prejšnje pristojnosti federacije na svojem ozemlju.

26. junij 1991 - Predsednik Milan Kučan na slovesnosti na Trgu revolucije v Ljubljani razglasi samostojnost Republike Slovenije.

Center za vojaškozgodovinsko dejavnost MO